BIDANG IV

Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.
Wakil Rektor IV